<a href="/trang-chu/cac-hoat-dong" title="Các hoạt động" rel="dofollow">Các hoạt động</a>

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu và đang thực hiện: STTNămTên đề tàiCấp thực hiện/xếp loại12016Xây dựng phương pháp xác định As, Pb trong mỹ phầm dạng kem bằng phương pháp ICP-OES tại TT Kiểm nghiệm TPCTCơ sở/ ...
<a href="/trang-chu/cac-hoat-dong" title="Các hoạt động" rel="dofollow">Các hoạt động</a>

Hoạt động Nghiên cứu khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến đã được nghiệm thu và đang thực hiện: STTNămTên đề tàiCấp thực hiện/xếp loại12016Xây dựng phương pháp xác định As, Pb trong mỹ phầm dạng kem bằng phương pháp ICP-OES tại TT Kiểm nghiệm TPCTCơ sở/ ...