* Danh hiệu thi đua:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Số 85/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy  ban Nhân dân TP Cần Thơ

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Số 477/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Số 19/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Số 372/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ

 

* Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Cờ thi đua của UBND TP

Số 56/QĐ-UBND, ngày 09/01/2012 của UBND TP Cần Thơ

2012

Bằng khen Bộ Y tế

Số 895/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 của Bộ Y tế

2012

Bằng khen UBND TP

Số 86/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ

2012

Huân chương lao động hạng 3

Số 1336/QĐ-CTN ngày 07/9/2012 của Chủ tịch nước

2013

Bằng khen Bộ Y tế

Số 887/QĐ-BYT ngày 13/3/2014 của Bộ Y tế

2014

Bằng khen UBND TP

Số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ

2015

Bằng khen Bộ Y tế

Số 1225/QĐ-BYT ngày 05/04/2016 của Bộ Y tế

2019

Bằng khen của UBND thành phố

Số 187/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND thành phố Cần Thơ