+ Phòng HCQT - TCCB:

  • Email: ttthuocmptp@cantho.gov.vn
  • Điện thoại/Fax: 0292.3831030

+ Phòng kế hoạch tài chính:

  • Email: ttthuocmptp@cantho.gov.vn
  • Điện thoại/Fax: 0292.3730067

 

Dấu * Vui lòng nhập là phần không được để trống