Tổng kết và khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong đợt thi đua tại đơn vị (Thời gian thi đua: 07/9-25/9/2020)