NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG  CHỨC NĂNG VÀ CHUYÊN MÔN

1. Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ:

- Quản lý và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác kiểm nghiệm theo quy định của Nhà nước và của Bộ Y tế.

- Dự trù kế hoạch mua sắm vật tư, hoá chất... phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị... theo kế hoạch đã được duyệt và theo các quy định hiện hành để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.

- Quản lý vật tư, tài sản, điều động phương tiện theo kế hoạch của Giám đốc Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ của hành chính cơ quan.

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo theo kế hoạch hàng năm.

   2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Xây dựng kế hoạch lấy mẫu của Trung tâm (tháng, quý, năm,), tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch.

- Tư vấn và nhận mẫu kiểm nghiệm dịch vụ.

- Quản lý vật tư, tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổng hợp các hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Phòng Hoá Mỹ phẩm:

- Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng mỹ phẩm. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên thị trường và giải quyết các tranh chấp về chất lượng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc bằng các phương pháp hoá học, vật lý và hoá lý. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường và giải quyết các tranh chấp về chất lượng thuốc trên địa bàn thành phố

- Tham gia lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng mỹ phẩm tại các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản và sử dụng trên địa bàn thành phố, tham gia quản lý, giám sát chất lượng mỹ phẩm theo đúng quy định của Pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm mỹ phẩm. Tham gia nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng về mỹ phẩm.

- Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư liệu thông tin khoa học kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng mỹ phẩm.

4. Phòng Vật lý – Đo lường

- Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc bằng các phương pháp hoá học, vật lý và hoá lý. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường và giải quyết các tranh chấp về chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản và sử dụng trên địa bàn tỉnh, tham gia quản lý, giám sát chất lượng thuốc theo đúng quy định của Pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm thuốc. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng các cấp về thuốc.

- Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm cho các cơ sở sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư liệu thông tin khoa học, kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thuốc.

5. Phòng Dược lý - Vi sinh:

- Thực hiện kiểm nghiệm bằng các phương pháp sinh vật hoặc vi sinh vật để xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc và mỹ phẩm. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu thông trên thị trường và giải quyết các tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm trê n địa bàn thành phố.

- Tham gia lấy mẫu để kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản, sử dụng trên địa bàn thành phố.

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng các cấp về thuốc, thuốc đông dược - dược liệu và mỹ phẩm.

- Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm cho các cơ sở sản xuất thuốc, thuốc đông dược - dược liệu và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư liệu thông tin khoa học kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thuốc, thuốc đông dược - dược liệu và mỹ phẩm.