Thông báo v/v cung cấp dịch vụ bảo vệ tại mục tiêu năm 2024