Thông báo về việc chào giá cạnh tranh hiệu chuẩn thiết bị