Thông báo v/v chào giá cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện tháng 6/2023