Thông báo về việc chào giá cạnh tranh thu gom chất thải nguy hại. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.