Thông báo v/v trúng thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Trung tâm năm 2023