Thong bao moi bao gia phuc vu đau thau mua sam trang thiet bi.signed.pdf

Thông báo v/v mời báo giá trang thiết bị tháng 4/2023