Thông báo v/v chào hàng cạnh tranh văn phòng phẩm, vật tư tiêu dùng

CV 55 TTKN Thong bao chào hàng VPP 2023.signed.pdf