Thông báo v/v chào hàng cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện tháng 2/2023

CV 56 TTKN Thong bao chào hàng HC, VTLK 2023.signed.signed.signed.pdf