Thông báo v/v chào giá cạnh tranh hóa chTTKN T5.2023

Thông báo chào hàng HC, VTLK .signed.pdfất, vật tư linh kiện tháng 5/2023