Thông báo v/v chào giá cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện tháng 11/2023