Thông báo v/v chào giá cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện, chất chuẩn tháng 5/2024