Thông báo v/v chào giá cạnh tranh hóa chất, thiết bị, vật tư linh kiện, dụng cụ tháng 10/2023