Thong bao moi thau bao ve 2023.signed.pdf

Thông báo mời báo giá phục vụ đấu thầu cung ứng dịch vụ bảo vệ tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ