Thông báo chào hàng cạnh tranh hóa chất, vật tư linh kiện, dụng cụ tháng 07/2023