Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần Thơ tham gia giải việt dã TP. Cần Thơ lần thứ 1 - năm 2022