Tham dự Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và nhận học bổng quỹ Tấm Lòng vàng