Thông báo v/v chào giá cạnh tranh văn phòng phẩm và vật rẻ mau hỏng tháng 9/2023