Thông báo v/v chào giá cạnh tranh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và bảo hiểm con người kết hợp