THÔNG BÁO số 410 ngày 14/11/2022 v/v mời báo giá phục vụ đấu thầu mua sắm trang thiết bị